با تو جه به رشد رسانه ها و شبکه های مجازی، آگاهی های مدیران بالا دستی و عوامل اجرایی مسابقات، برخی اعترافات از پشت پرده های فوتبال،قدرت رصد بهتر نسبت به سال های قبل با واردشدن جدی نهادهای نظارتی مثل اطلاعات و سپاه، امید می رود فوتبال ما به سمت پاک شدن از این لکه ننگ حرکت کند.

پاسخی بگذارید