خشونت در ورزشگاه های ایران مخصوص شهر خاصی نیست و در تمام ورزشگاه ها به روش های مختلف ابراز می شود. دلایل اجتماعی فرهنگی و روانشناختی زیادی وجود دارد که فعلا به بهبود شرایط امیدوارمان نمی کند: آماده نبودن زیرساخت های کنترلی: مانند بلیط فروشی سنتی، نبود صندلی های شماره دار در ورزشگاه ها مدیریت 

ادامه خواندن